مجله اینترنتی

اختلاط سم و کود

آیا اختلاط سموم و کودها با یکدیگر درست است ؟

نحوه انجام اختلاط سموم و کودها جهت انجام تست اختلاط به ترتیب زیر عمل میکنیم: الف) ابتدا هر ماده سم یا کودی را که قصد داریم با یکدیگر ترکیب کنیم با دوز مصرفی تعیین شده، در ظروف جداگانه حل می … ادامه مطلب

0 نظرات
کود منیزیم

خواص کودمنیزیم

نقش منیزیم در گیاه منیزیم تنها جزء معدنی مولکول کلروفیل است و در ساخت کلروفیل نقش اساسی دارد. هسته مرکزی کلروفیل، منیزیم می باشد بنابراین کمبود منیزیم باعث زرد شدن پهن برگ خواهد شد. منیزیم در ساخت روغن در گیاه … ادامه مطلب

2 نظرات
توصیه های هواشناسی کشاورزی_24 اسفند 1400/شبکه خبر_دورنمای دما و بارش 8 فروردین آبکود

توصیه های هواشناسی کشاورزی_26 اسفند 1400/شبکه خبر

توصیه های هواشناسی کشاورزی_26 اسفند 1400_دورنمای دما و بارش تا 29 فروردین 1401 توصیه های هواشناسی کشاورزی_24 اسفند 1400/شبکه خبر  منبع : شبکه خبر

0 نظرات
توصیه های هواشناسی کشاورزی_24 اسفند 1400/شبکه خبر_دورنمای دما و بارش 8 فروردین آبکود

توصیه های هواشناسی کشاورزی_24 اسفند 1400/شبکه خبر

توصیه های هواشناسی کشاورزی_24 اسفند 1400_دورنمای دما و بارش تا 8 فروردین 1401 توصیه های هواشناسی کشاورزی_23 اسفند 1400/شبکه خبر  منبع : شبکه خبر

0 نظرات
توصیه های هواشناسی کشاورزی_23 اسفند 1400/شبکه خبر_دورنمای دما و بارش 8 فروردین آبکود

توصیه های هواشناسی کشاورزی_23 اسفند 1400/شبکه خبر

توصیه های هواشناسی کشاورزی_23 اسفند 1400_دورنمای دما و بارش تا 8 فروردین 1401 توصیه های هواشناسی کشاورزی_21 اسفند 1400/شبکه خبر  منبع : شبکه خبر

0 نظرات
توصیه های هواشناسی کشاورزی_21 اسفند 1400/شبکه خبر_دورنمای دما و بارش 22 فروردین آبکود

توصیه های هواشناسی کشاورزی_21 اسفند 1400/شبکه خبر

توصیه های هواشناسی کشاورزی_21 اسفند 1400_دورنمای دما و بارش تا 22 فروردین 1401         توصیه های هواشناسی کشاورزی_18 اسفند 1400/شبکه خبر    منبع : شبکه خبر  

0 نظرات
توصیه های هواشناسی کشاورزی_18 اسفند 1400/شبکه خبر_دورنمای دما و بارش 22 فروردین آبکود

توصیه های هواشناسی کشاورزی_18 اسفند 1400/شبکه خبر

توصیه های هواشناسی کشاورزی_18 اسفند 1400_دورنمای دما و بارش تا 22 فروردین 1401 توصیه های هواشناسی کشاورزی_17 اسفند 1400/شبکه خبر منبع : شبکه خبر

0 نظرات
توصیه های هواشناسی کشاورزی_17 اسفند 1400/شبکه خبر_دورنمای دما و بارش 1 فروردین آبکود

توصیه های هواشناسی کشاورزی_17 اسفند 1400/شبکه خبر

توصیه های هواشناسی کشاورزی_17 اسفند 1400_دورنمای دما و بارش تا 1 فروردین 1401 توصیه های هواشناسی کشاورزی_15 اسفند 1400/شبکه خبر  منبع : شبکه خبر

0 نظرات
توصیه های هواشناسی کشاورزی_15 اسفند 1400/شبکه خبر_دورنمای دما و بارش 1 فروردین آبکود

توصیه های هواشناسی کشاورزی_15 اسفند 1400/شبکه خبر

توصیه های هواشناسی کشاورزی_15 اسفند 1400_دورنمای دما و بارش تا 1 فروردین 1401 توصیه های هواشناسی کشاورزی_11 اسفند 1400/شبکه خبر  منبع : شبکه خبر

0 نظرات
توصیه های هواشناسی کشاورزی_11 اسفند 1400/شبکه خبر_دورنمای دما و بارش 15 فروردین آبکود

توصیه های هواشناسی کشاورزی_11 اسفند 1400/شبکه خبر

توصیه های هواشناسی کشاورزی_11 اسفند 1400_دورنمای دما و بارش تا 15 فروردین 1401 توصیه های هواشناسی کشاورزی_8 اسفند 1400/شبکه خبر  منبع : شبکه خبر

0 نظرات
توصیه های هواشناسی کشاورزی_8 اسفند 1400/شبکه خبر_آبکود

توصیه های هواشناسی کشاورزی_8 اسفند 1400/شبکه خبر

توصیه های هواشناسی کشاورزی_8 اسفند 1400_دورنمای دما و بارش تا 23 اسفند توصیه های هواشناسی کشاورزی_5 اسفند 1400/شبکه خبر منبع : شبکه خبر

0 نظرات