مقایسه سیتو اسلو و اوره

مقایسه سیتو اسلو و اوره_آبکود

مقایسه سیتو اسلو و اوره

مقایسه عملکردی کود اوره در مقابل سیتواسلو:


مزایای سیتواسلو

معایب کود اوره

ماندگاری در خاک بین 6 تا 8 هفته ماندگاری حداکثر 3 تا 4 روز در خاک
عدم تبدیل به بی کربنات آمونیوم تبدیل اوره به بی کربنات آمونیوم در عرض 48 ساعت
هدر رفت ازت به شدت پایین و مقاوم در مقابل آبشویی، اکسیداسیون، احیا و تبخیر تشدید هدر رفت اوره در دماهای بالاتر (15 تا 20 درصد)
بیورت در حد صفر بوده و برای گیاه کاملا امن است و در محلولپاشی ها هیچ اثر سوئی ندارد دارای بیورت بالای 5/1 درصد که برای گیاه سمی بوده و از جوانه زنی بذور جلوگیری میکند و در محلولپاشی ها اثرات مخربی دارد
فاقد اثرات تشدید کننده شوری و قلیاییت افزایش قلیاییت و تشدید شوری در خاکهای قلیایی مناطقی همچون کرمان، خراسان، سمنان و آذربایجان
عدم ایجاد محدودیت در جذب عناصر میکرو و ماکرو ایجاد محدودیت در جذب عناصری همچون آهن، روی و فسفر
تکنولوژی آهسته رهش بودن باعث جلوگیری از هدر رفت ازت بوده و مناسب پسته کاری ها می باشد در خاکهای با pH بالاتر از 5/6 حدود 50تا70 %اوره هدر می رود، بنابراین مناسب زراعت غالت و مناطق پسته خیز نیست
مقاوم در برابر آبشویی و مناسب خاک های مناطق شمال کشور به دلیل حلالیت و شدت آبشویی بالا نامناسب برای خاک های شمال کشور به خصوص در برنج کاری ها
انبارداری راحت و بی خطر رطوبت دوست بودن و جذب بسیار بالای رطوبت و محدودیت های مربوط به انبارداری، عدم انبارداری با نیترات آمونیوم
بهبود بافت خاک در دراز مدت تخریب بافت خاک در دراز مدت
کاهش دفعات کود دهی و فاقد نیترات 5/11 درصد اوره (تامین نیاز کوتاه مدت) و 5/16 درصد به صورت ازت آهسته رهش (تامین نیاز بلند مدت) جهت تامین کامل ازت، اوره باید در طول کشت به دفعات (حداقل 3 مرحله) مصرف شود
عدم امکان آبشویی به دلیل داشتن رزین و پلیمرها آبشویی شدیدتر اوره در خاکهای شنی
بهبود و اصلاح خاک و تقویت میکروارگانیسم های مفید خاک و حاصلخیزتر شدن خاک ها از بین رفتن مواد آلی، میکروارگانیسم های مفید خاک و سفت تر شدن بافت خاک
افزایش راندمان محصول به دلیل داشتن شرایط پایدار افت کیفی و کمی محصول
حاوی عصاره رازک و تقویت سیستم دفاعی گیاه در مقابل آفات و بیماری ها تامین شرایط مطلوب برای طغیان آفات و بیماری ها
دارای قدرت جذب بالاتر در محلولپاشی ها نرخ جذب پایین تر از سیتواسلو در محلولپاشی ها
عدم گیاه سوزی، صرفه جویی در هزینه ها، بهینه سازی مصرف آب کشاورزی و کاهش هزینه های کودی مصرف تقسیطی اوره موجب برگ سوزی گیاه شده و هزینه و نیروی کارگری مجدد را می طلبد
متیلن اوره و رزین باعث ایجاد قدرت چسبندگی بالایی گردیده و بنابراین آبشویی و ورود به آب های زیرزمینی و آلودگی های ناشی از آن اتفاق نمی افتد نرخ بالای هدر رفت نیتروژن موجب آلودگی محـیط زیـست می گردد (آلودگی خاک و آبهای زیر زمینی)
پایدار در ماهای 18 -تا 50 درجه سلسیوس در دماهای بالا به گاز آمونیاک تصعید می شود
ترکیبی دوستدار محیط زیست (Friendly-Eco) است در طبقه بندی امن بودن، در گروه کمی خطرناک جای دارد

کارایی 10 لیتر سیتواسلو حداقل برابر با 130 کیلوگرم کود اوره میباشد.

جدول1 :تاثیر دمای محیط (سانتیگراد) در درصد هدر رفت اوره در استفاده به صورت سطحی

سیتو اسلو در مقابل کود اوره

جدول 2:تاثیر pH های مختلف خاک در درصد هدر رفت اوره در استفاده به صورت سطحی

سیتو اسلو در مقابل کود اوره

مقایسه جذب سیتواسلو و دیگر منابع نیتروژنی به خصوص اوره در محلول پاشی ها

سیتواسلو حاوی عصاره رازک میباشد:


کود ازت مایع آهسته رهش سیتواسلو در کنار مقدار بالای نیتروژن حاوی عصاره رازک نیز میباشد. این عصاره باعث افزایش تولید متابولیت های ثانویه ی (شامل ترپنوئیدها، آلکالوئیدها، فنولیک ها و روغن های ضروری) در گیاهان مختلف میگردد؛ که هر یک وظایف مختلفى در طول چرخه زندگى گیاهان دارند. از جمله این وظایف انجام نقش ترکیبات واسطه در برهم کنش گیاه و محیط اطراف و برهم کنش گیاه با حشرات است. عصاره رازک با داشتن اسیدهای آلفا و بتا باعث ایجاد خاصیت دورکنندگی علیه حشرات و عدم رجحان توسط آنها میگردد. همچنین وجود متابولیت های ثانویه ترپنوئیدها و فالونوئیدها بخشى از سامانه دفاعى گیاه میباشد که با استفاده از سیتواسلو تقویت میگردد. کما اینکه بسیارى از این متابولیتهاى ثانویه در صنعت آفتکشها جهت تولید حشره کش ها و دورکننده ها استفاده میشوند.

البته اشاره به این نکته الزامی است که محصول سیتواسلو به عنوان یک دورکننده حشرات تعریف و معرفی نمی گردد، بلکه با توجه به اینکه استفاده از نیتروژن باعث افزایش مطلوبیت گیاه برای حشرات و بیماری های گیاهی میگردد. با استفاده از عصاره گیاه رازک این موضوع منتفی بوده و در عین حال در جهت تقویت سیستم دفاعی گیاه میباشد.

تحقیقات میدانی:


1 -مـارتین و همکـاران (2001)؛ در بررسی کودهـای نیتروژنـه محلول و آهسته رهش در سـیب زمینـی در کشورنیوزلند دریافتند که میزان آبشوئی نیترات از کودهای کندرها بسیار کمتـر (30 درصد) بود. همچنین در مقایسه میزان ازت آمونیومی در خاک در زمان کشت و بعد از برداشت نشان داد که بیشترین مقدار ازت موجود درخاک مربوط به کود ازت آهسته رهش بود. حدود 80 درصد ازت موجود در خاک پس از برداشت در تیمار مربوط به سولفات آمونیوم به صورت نیترات در خاک تجمع داشت در صورتی که بیش از 79 %نیتروژن درتیمار ازت آهسته رهش مربوط به فرم آمونیومی بود. ضمن اینکه میزان محصول نیز بیشتر بود.
2 -شـوجی و همکـاران (2001)؛ ضمن تحقیق بر روی اثرات اوره و کودهای نیتروژنـه کندرها بـر روی سـه گیـاه شلغم، کاهو و هـویج دریافتنـد کـه علاوه بر برتری کود نیتروژنـه کنـدرها اثرات آن به ترتیب در هویج، شلغم و تربچه مؤثرتر بود.
3 -در گیاه چغندرقند نیز مدیریت مصرف نیتروژن کلیدی بوده، بطوری که این گیاه با توجه به دوره رشد نسبتاً طولانی در اوایل فصل رشد به نیتروژن بیشتری نیاز دارد در حالی که در اواخـر رشـد، بیش بود نیتـروژن موجـب کاهش درصد عیار و شکر استحـصالی مـیگــردد. (1993, Faning and Gattanach ) تحقیقات نشان داد که طی مصرف ازت آهسته رهش ضمن اینکه جمعیت میکروارگانیسم های مفید خاک به طور معنی داری بیشتر بود، عملکرد محصول نیز افزایش پیدا کرد (2014. al et Ikeda .)بنابراین فرمولاسیون و ترکیب سیتواسلو کاملا منطبق بر نیاز گیاهی چغندرقند میباشد.
4 -شاویو (2001) اثرات کودهای کامل کندرها را بـر روی پنبه مطالعه نمود و دریافت که کـاربرد ایـن کودهـا در مقایسه با کودهای محلول عملکـردش را افـزایش و جذب فسفر و نیتروژن و پتاسیم را بهبود بخشیده بـود. آن ها دریافتند که کاربرد کودهای کنـدرها در مقایـسه با کودهای محلول عملکرد را بـین 18 تـا 33 درصـد و راندمان جذب را از هشت تا بیش از 18 درصد بهبود بخشیده بود.

5 -مهدوی (1976) و خادمی (1996) با بررسی و مقایسه دو کود اوره و اوره با پوشش گوگرد دریافتند که هـر چنـد اوره با پوشش گـوگرد تـأثیر بیـشتری نـسبت بـه اوره داشت اما این برتری از نظر آماری معنی دار نبود.
6 -همچنین جورج طی سال های 2016 تا 2019 در مطالعات خود در کشور بلژیک نشان داد که سیتواسلو باعث افزایش 10 درصدی گندم و ذرت، 15 درصدی سیب زمینی و همچنین باعث افزایش 10 درصدی در میزان پروتئین دانه گندم میگردد.
7 -در بررسی کارایی ازت آهسته رهش 28 %در مقایسه با دیگر منابع ازتی همچون نیترات آمونیوم در چمن برتری ازت آهسته رهش کامال مشهود بود. (2009, al Arrobaset)
8 -تحقیقات نشان داده است که کارایی 10 لیتر سیتواسلو حداقل برابر با 130 کیلوگرم اوره می باشد (جورج و همکاران، 2018.)
9 -طی آزمایشات انجام شده در دپارتمان فنی شرکت مهر پارسیان اکسیر که در گلخانه های خیار و گوجه فرنگی در استان همدان انجام شد، بین 10 تا 20 درصد افزایش رشد در این دو محصول مشاهده گردید.

سیتو اسلو در مقابل کود اوره

افزایش 10 درصدی رشد گوجه فرنگی در گلخانه های همدان با محلولپاشی سیتواسلو

سیتو اسلو در مقابل کود اوره

افزایش 10 تا 20 درصدی رشد و عملکرد گوجه فرنگی با استفاده خاکی و محلولپاشی سیتواسلو

سیتو اسلو در مقابل کود اوره

مقایسه مصرف کودهای سیتواسلو و اوره 46 %در عملکرد ذرت

سیتو اسلو در مقابل کود اوره

مقایسه میزان کارایی و تحرک ازت موجود در کودهای سیتواسلو و اوره 46%

سیتو اسلو در مقابل کود اوره

مقایسه عملکرد کودهای سیتواسلو و اوره 46 %در ذرت

سیتو اسلو در مقابل کود اوره

مقایسه میزان جذب کودهای سیتواسلو و نیترات آمونیوم

سیتو اسلو در مقابل کود اوره

مقایسه میزان جذب نمک با استفاده از کودهای سیتواسلو، اوره، نیترات آمونیوم و سولفات آمونیوم

سیتو اسلو در مقابل کود اوره

مقایسه عملکرد کودهای سیتواسلو، اوره 46 %و نیترات آمونیوم در سیب زمینی رقم BINTJE

سیتو اسلو در مقابل کود اوره

مقایسه عملکرد کودهای سیتواسلو و اوره 46 %در سیب زمینی رقم FONTANE

بنابراین به نظر می رسد که کـاربرد کود ازت آهسته رهش سیتواسلو نسبت به دیگر منابع نیتروژنی از جمله اوره بهتر میتواند نیتروژن مورد نیاز گیاه را در طول فصل تأمین نموده و راندمان محصول را افزایش دهد. همچنین با توجه میزان مصرف در مقایسه با اوره و دیگر منابع نیتروژنی مقرون به صرفه می باشد.

فیلم ها و مقالات مشابه:

چه عناصری باعث افزایش گلدهی می شوند؟

چگونه با پوسیدگی تنه مقابله کنیم؟؟؟

چگونه سایز میوه ها را افزایش دهیم؟

نقش اسید آمینه در کاهش تنش‌های محیطی

تاثیر کود 20 20 20 روی درختان

فیلم آموزشی مقایسه کود های ریز مغزی سولفات ها و کلات ها

چگونه تاثیر کودهای محلول پاشی را افزایش دهیم؟

کودهای گوگرد در کشاورزی

استفاده از کودهای روی و بور در کشت گندم

معرفی کود گانزگرین

اسید هیومیک (Humic Acid)

استفاده از کود گانزگرین در گلخانه خیار

ونتوری یا انژکتور تزریق کود چیست؟

خواص کود فسفر

خواص کود ازت

خواص کودمنیزیم

خواص کود پتاس

کوکوپیت چیست؟

پسته و اهمیت استفاده از کود کلسیم

آیا اختلاط سموم و کودها با یکدیگر درست است ؟

نظر خود را بنویسید