پکیج آبیاری بالکن ـ آبکود
پکیج آبیاری بالکن ـ آبکود ۲
پکیج آبیاری بالکن ـ آبکود ۴
پکیج آبیاری بالکن ـ آبکود ۱
پکیج آبیاری بالکن ـ آبکود ۳
پکیج آبیاری بالکن ـ آبکود
پکیج آبیاری بالکن ـ آبکود ۲
پکیج آبیاری بالکن ـ آبکود ۴
پکیج آبیاری بالکن ـ آبکود ۱
پکیج آبیاری بالکن ـ آبکود ۳

پکیج آبیاری بالکن


1,400,000 تومان

ناموجود

داخل این پکیج لوازم جهت آبیاری قطره ای  ۱۰گلدان موجود است این پکیج مناسب باکسهای گل و گلدانهای موجود در بالکن یا دیوار سبز مناسب است.