کلات روی 15% مش کمیکال بلژیک
روی مش کمیکال بلژیک
کلات روی 15% مش کمیکال بلژیک
روی مش کمیکال بلژیک

کلات روی 15%


کود کلات روی 15% مش کمیکال بلژیک با دوز مصرف 2 در 1000 از طریق محلول پاشی به افزایش تلقیح و باروری و همچنین شکل گیری میوه کمک می کند. لذا استفاده از این کود در باغات میوه در ابتدای تشکیل پوند بر روی شاخه و نیز بعد از برداشت میوه در حالت فروت ست توصیه می گردد.