نیترات کلسیم مشکمیکال (25کیلوگرمی)_آبکود

نیترات کلسیم مش کمیکال بلژیک (25کیلوگرمی)

(دیدگاه 1 کاربر)

رشد سریع تر و قوی تر با کود نیترات کلسیم
در این کود نیتروژن به فرم نیترات بوده که باعث افزایش جذب عناصری همچون پتاسیم، کلسیم و منیزیم می گردد. از طرف دیگر حضور کلسیم در این ترکیب باعث استحکام بیشتر دیواره سلولی گیاهان شده و در کنار توسعه رشد ریشه، افزایش سنتز پروتئین، تقسیم سلولی و انتقال کربوهیدرات، افزایش کیفیت و کمیت محصول را به همراه دارد.
ترکیبات: نیترورژن 15/8% _ کلسیم 27/5%