کود کامل NPK 30-10-10 بنیفر
کود کامل NPK 30-10-10 بنیفر

کود کامل NPK 30-10-10 بنیفر (10 کیلوگرم)


کود ماکرو 10-10-30 یک NPK با درصد بالای ازت می باشد. این کود جزء کودهای کامل بوده و با درصد بالای نیتروژنی که دارد رشد رویشی خوبی برای محصولات زراعی، باغی و گلخانه به همراه دارد. بهترین زمان مصرف قبل از گلدهی محصولات زراعی می باشد.